خدمات قابل ارائه

ارائه بهترین خدمات

کمترین زمان

ما با تمام تلاشمان سعی بر این داریم تا پروژه را در زمان کم اما با کیفیت عالی به شما تحویل دهیم.

بالاترین کیفیت

تحویل پروژه در زمان کم نشان دهنده کیفیت پایین کار نیست زیرا گروه ما با افراد مجرب و خبره همیشه نظاره گر درست اجرا شدن پروژه شما هستند.

پشتیبانی ویژه

بعد از اتمام کار تا پایان ارائه و نیازتان در کنارتان خواهیم بود تا نیازتان را رفع کنیم.مشاوره یکی از اصلی ترین خدمات ماست.

خدمات قابل ارائه عبارت است از:

 

⦁ انجام تحلیل آماری با SPSS با تمامی ازمون های مربوطه
⦁ انواع نمودارهای آماری
⦁ جداول فراوانی
⦁ محاسبه میانگین ، انحراف معیار ، واریانس ، میانه ، چولگی و کشیدگی
⦁ آزمون های مقایسه میانگین (تی زوجی –تی تک نمونه ای –ازمون تی مستقل )
⦁ تحلیل واریانس یکطرفه، دوطرفه ، سه طرفه
⦁ تحلیل کواریانس
⦁ آزمون کالموگروف –اسمیرنوف
⦁ ضریب همبستگی ( پیرسون ، اسپیرمن ،کندال و تاو)
⦁ آزمون کروسکال –والیس
⦁ آزمون یو من ویتنی
⦁ آزمون فریدمن
⦁ آزمون علامت
⦁ آزمون های تبعی ( دانکن و LSD)
⦁ تحلیل عاملی اکتشافی با نرم افزار SPSS
⦁ رگرسیون (ساده ، لجستیک، چندگانه)
⦁ آزمون های ناپارامتریک
⦁ تدوین پروپوزال
⦁ انجام مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر
⦁ انجام مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار ایموس تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر
⦁ انجام تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره با روش های تحلیل سلسله مراتبی AHP فازی، تحلیل شبکه ای ANP
⦁ انجام روش های مختلف تصمیم گیری مانند دلفی ، انتروپی شانون ، الکتره و …
⦁ انجام فصل چهارم پایان نامه های حسابداری و مالی با نرم افزار ایویوز
⦁ انجام فصل چهارم پایان نامه های رشته های پزشکی
⦁ انجام تمامی فصول پایان نامه های رشته های علوم انسانی
⦁ انجام فصل اول و دوم پایان نامه های دانشگاهی
⦁ انجام فصل سوم پایان نامه های دانشگاهی ( روش تحقیق ، جامعه آماری ، روش های نمونه گیری ، روش های جمع آوری اطلاعات ، نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات ، محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه های طراحی شده )
⦁ تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه ها محاسبه میزان پایایی و روایی پرسشنامه های طراحی شده
⦁ تدوین فصل پنچم ( نتیجه گیری و پیشنهادات)
⦁ استخراج مقاله از پایان نامه

شما می‌توانید در صورت نیاز فرم زیر را پر کرده و ارسال نمایید یا به شماره ۰۹۱۱۷۸۸۰۳۰۷ پیغام خود را ارسال کنید.

تماس با ما


  نام مقاله یا پایان نامه
  مقطع و رشته تحصیلی
  تلفن همراه
  تلفن همرا دارای واتساپ یا تلگرام
  آیا داده‌ها مرتب شده و به تف کیک متغییرها است؟درباره داده‌ها توزیح دهید
  خدمات آماری مورد نیازی که از ما انتظار دارید؟

  آپلود فایلهای مورد نیاز برای انجام تحلیل (فصل سوم پایان نامه، فایل داده ها، فرضیات، پروپوزال، مقاله، نمونه تحلیل موجود و …)
  فایل اول
  فایل دوم
  فایل سوم