تحلیل آماری

چگونه تحلیل آماری دقیقی از داده های پایان نامه خود داشته باشیم؟

تحلیل آماری پایان نامه

اساسا مهمترین قسمت یک پایان نامه کارشناسی ارشد، فصل چهارم آن تحت عنوان تجزیه و تحلیل آماری یا ارائه یافته های مطالعه می باشد. این فصل شامل دو بخش اصلی می باشد که تقریبا در تمامی پروژه هایی که نیاز به تحلیل آماری دارند مشترک است. در ادامه این دو مورد بررسی جامع تری قرار خواهد گرفت.

مراحل تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل توصیفی

آمار توصیفی: تحلیل توصیفی داده ها (Descriptive Statistics: Exploratory Data Analysis)

در این فصل از جداول آمار توصیفی، نمودارهای مناسب برای مصور سازی داده ها استفاده می­شود. در صورت نیاز برای بررسی عادی یا نرمال بودن کشیدگی و یا چولگی توزیع داده‌ها، از نمودار چندک نرمال و آزمون  کولموگروف اسمیرنوف یا سایر راه های بررسی نرمالیتی استفاده می شود تا از نرمال بودن داده‌ها اطمینان حاصل گردد. عملیات آماده سازی داده ها شامل تبدیلات جهت استاندارد سازی یا نرمال سازی، ترکیب متغیرها، رده بندی متغیرهای کمی و برچسب گذاری روی متغیرهای کیفی و سایر دستکاری های معمول روی داده ها همگی در این مرحله انجام می گیرند تا داده ها برای تجزیه و تحلیل نهایی در راستای پاسخ به فرضیات مطالعه آماده شوند.

آمار استنباطی یا تحلیلی

آمار استنباطی یا تحلیلی (Statistical Inference)

در بخش آمار تحلیلی یا استنباطی آزمون های آماری مناسب برای پاسخ دادن به فرضیات، سوالات و اهداف تحقیق به کار گرفته می شوند. برای مثال، برای بررسی ارتباط بین دو متغیر مستقل کمی و کیفی دوحالته از آزمون تی مستقل استفاده می ­شود و همچنین برای بررسی ارتباط بین دو متغیر مستقل کمی و یک متغیر کیفی بیش از دوحالته با آنالیز واریانس (ANOVA) آزمون می ­شود. در صورت معنی­ داری ارتباطات به وسیله آنوا، آزمون توکی جهت بررسی دو به دو حالت ها یا آزمون­های تعقیبی به کار می­رود. همچنین برای بررسی ارتباط خطی بین مولفه های متغیر پاسخ یا وابسته مطالعه از همبستگی پیرسون و برای بررسی ارتباط آنها با متغیرهای دموگرافیک مطالعه، آزمون­ های تی-دو هتلینگ و مانوا اجرا می شوند.

اگر چه بسیاری معتقدند که بخش تحلیل فصل چهارم ماه عسل یک پایان نامه قوی می باشد، اما بررسی توصیفی داده ها سرنخ هایی را در اختیار محقق قرار می دهد که نه تنها می تواند زمینه ساز مطالعات آتی باشد، بلکه در فصل پنجم پایان نامه و بخش ارائه پیشنهادات ایده های خلاقانه ای را در ذهن محقق ایجاد می کند.

تیم تحلیل گران شمال با ارائه نمودارهای زیبا و بکارگیری از مدرن ترین روش های خلاقانه مصورسازی داده ها آماده است تا دید مناسبی از اتفاقات نهفته در دل داده ها به محققان و مدیران بدهد تا با ذهن بازتری به کاوش و موشکافی در نتایج بدست آمده از تکنیک های آماری پیشرفته تر بپردازند.