انجام پروپوزال

چگونه انجام پروپوزال در طول یک هفته ممکن است؟

نگارش پروپوزال طرح تحقیقاتی مرحله ای مهم برای آماده سازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت نگارش پایان نامه و اتمام دوره به شمار می آید.